Εξοπλισμός τερματικών και ραδιοεξοπλισμός

76.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται στον εξοπλισμό τερματικών και σε ραδιοεξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων που κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81.

(2) Ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων που υπάγεται στις κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81 και ο οποίος χρησιμοποιεί ραδιοδιεπαφή, και στον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Μέρους αυτού, υπόκειται και στις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου που αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες.

(3) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν τυγχάνουν εφαρμογής στο ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευημερίας του κράτους στην περίπτωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα κρατικής ασφάλειας, και τις δραστηριότητες του κράτους στον τομέα του ποινικού δικαίου.

(4) Ο Επίτροπος δύναται δια διατάγματος, να καθορίσει ραδιοεξοπλισμό  ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων ή τύπων ο οποίος χρησιμοποιούμενος υπό ορισμένες  περιστάσεις  εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(5) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε ραδιοεξοπλισμό που  κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται-

(α) H προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων και της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης.

(β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται στις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016ˑ

(γ) αφενός η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και αφετέρου η υποστήριξη της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές και για τον οποίο είναι αρμόδιος ο Διευθυντής.