Διευκόλυνση αλλαγής παροχέα

75.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι συνδρομητές κάτοχοι αριθμών από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν, εάν  το επιθυμούν, να διατηρούν τον (τους) αριθμό (αριθμούς) τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία εφόσον πρόκειται για:

(α) γεωγραφικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένο τόπο και

(β) μη γεωγραφικούς αριθμούς, σε οποιονδήποτε τόπο.

Το παρόν εδάφιο δεν ισχύει για τη φορητότητα αριθμών μεταξύ δικτύου που παρέχει υπηρεσίες σε σταθερή θέση και δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

(2) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι η τιμολόγηση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ή/και παροχέων υπηρεσιών όσον αφορά την παροχή φορητότητας αριθμού, αντανακλά το κόστος και ότι οι τυχόν άμεσες χρεώσεις των συνδρομητών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά σε σχέση με την επιθυμία του συνδρομητή για την αλλαγή παροχέα υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος δεν επιβάλλει τιμολόγια λιανικής για τη μεταφορά  αριθμού,  κατά  τρόπο  που  να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως θεσπίζοντας ειδικά ή κοινά τιμολόγια λιανικής.

(4)(α) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η φορητότητα αριθμού και η επακόλουθη ενεργοποίησή του πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας.  Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση του αριθμού των συνδρομητών που έχουν ολοκληρώσει τη σύναψη συμφωνίας για τη μεταφορά ενός αριθμού σε νέα επιχείρηση γίνεται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα.

(β) Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, ο Επίτροπος καθορίζει τη συνολική  διαδικασία  μεταφοράς αριθμών λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων, τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης καθώς και την ανάγκη για διασφάλιση, της συνέχειας στην παροχή υπηρεσίας προς το συνδρομητή.  Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία φορητότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μια (1) εργάσιμη ημέρα.  Ο Επίτροπος δύναται επίσης, αν χρειαστεί, να λαμβάνει μέτρα με τα οποία να διασφαλίζει ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ’ όλη τη διαδικασία φορητότητας αριθμού και δεν μεταφέρονται σε άλλο παροχέα παρά τη θέλησή τους.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις στους παροχείς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανο-μένης της υποχρέωσης να αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστερημένης ή καταχρηστικής υλοποίησης της φορητότητας από τους ίδιους ή για λογαριασμό τους.

(5) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται  μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο δέσμευσης, η οποία υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες καθώς και ότι οι παροχείς προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση σύνδρομής με μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

(6) Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης ελάχιστης συμβατικής περιόδου, ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή παροχέα υπηρεσιών.