Φορητότητα Αριθμού

75. (1) Πρόσωπο που παρέχει διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, θα διασφαλίζει ότι ο συνδρομητής των εν λόγω υπηρεσιών, δύναται, μετά την υποβολή αίτησης, να διατηρεί τον αριθμό του ανεξαρτήτως του προσώπου που παρέχει την υπηρεσία-

(α) Εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένο τόπο, και

(β) Εφόσον πρόκειται για μη γεωγραφικούς αριθμούς, σε οποιονδήποτε τόπο.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για την μεταφορά αριθμών μεταξύ δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

(2) Ο Επίτροπος θα καθορίζει ειδικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από μια επιχείρηση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή φορητού αριθμού είναι κοστοστρεφής και ότι οι τυχόν άμεσες επιβαρύνσεις των συνδρομητών, δεν δρουν αποτρεπτικά για τη χρήση των ευκολιών αυτών.

(3) Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου, οι υποχρεώσεις του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου, δύνανται να περιλαμβάνουν όρο περί μη επιβολής άμεσων επιβαρύνσεων των συνδρομητών για την φορητότητα αριθμού.

(4) Στις περιπτώσεις που κρίνεται κατάλληλο από τον Επίτροπο να συμπεριληφθεί στα τιμολόγια λιανικής των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, επιβάρυνση για τη μεταφορά αριθμού, ο Επίτροπος δεν θα δρα κατά τρόπο που να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, με το να θεσπίζει παραδείγματος χάριν ειδικά ή κοινά τιμολόγια λιανικής.

(5) Ο Επίτροπος εκδίδει διάταγμα και/ή απόφαση με σκοπό την επιβολή / θέσπιση τιμολογίων λιανικής (όπως ειδικά ή κοινά τιμολόγια λιανικής) μεταξύ παροχέων για την μεταφορά αριθμού κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.