Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες

74.-(1) Όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, και εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία καλούμενος συνδρομητής έχει επιλέξει για εμπορικούς λόγους να περιορίσει την πρόσβαση από καλούντες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ο Επίτροπος επιβάλλει υποχρεώσεις ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι τελικοί χρήστες μπορούν:

(α) να έχουν πρόσβαση και να απολαμβάνουν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μη   γεωγραφικούς αριθμούς εντός της Κοινότητας και

(β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που παρέχονται στην Κοινότητα, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας και των συσκευών που χρησιμοποιεί ο παροχέας της υπηρεσίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης των κρατών μελών, οι αριθμοί του Ε.Χ.Τ.Α. και οι Παγκόσμιοι Διεθνείς Αριθμοί Ατελών Κλήσεων.

(2) Οι συνδρομητές στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν για εμπορικούς λόγους, να περιορίζουν την πρόσβαση των καλούντων από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

(3) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να παρεμποδίζουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή  κατάχρησης και να απαιτούν όπως, σε τέτοιες περιπτώσεις, παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρακρατούν τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή άλλων υπηρεσιών.