Πεδίο αριθμοδότησης «116»

73Α.-(1) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, προωθεί ειδικούς αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» και προσδιορίζεται στην απόφαση 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με δέσμευση της εθνικής περιοχής αριθμοδότησης που αρχίζει με 116 για εναρμονισμένους αριθμούς που αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος και ενθαρρύνει την παροχή εντός της επικράτειάς της Κυπριακής Δημοκρατίας των υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται αυτοί οι αριθμοί.

(2) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, εξασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης «116» στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  Τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρία σε  αυτές τις  υπηρεσίες, όταν  ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, βασίζονται στη συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται από καιρού εις καιρό.

(3) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, εξασφαλίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται καταλλήλως σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης «116», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών.

(4) Εκτός των μέτρων γενικής εφαρμογής, σε όλους τους αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης «116» που λαμβάνονται  σύμφωνα  με  τα  εδάφια  (1),  (2) και (3), ο Επίτροπος σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα παιδιά.  Η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται στον αριθμό «116000».