Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης

73. (1) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, εξασφαλίζει ότι ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης.

(2) Πέραν των όσων ορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις που πρέπει να τηρούν πρόσωπα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ειδικές συμφωνίες για την πραγματοποίηση κλήσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και γειτονικών περιοχών, σε περίπτωση που υφίστανται, δύνανται να ιδρυθούν ή συνεχισθούν, και ότι οι τελικοί χρήστες των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία ενημερώνονται πλήρως για τις εν λόγω ρυθμίσεις.

(3) Ο Επίτροπος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, διασφαλίζει ότι οι παροχείς, οι οποίοι παρέχουν δημόσια διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες, που επιτρέπουν τη διενέργεια διεθνών κλήσεων, διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και από αριθμούς που ανήκουν στον Ε.Χ.Τ.Α., οι οποίοι θα τυγχάνουν διαχείρισης, περιλαμβανομένης της αριθμοδότησης από πρόσωπο που έχει συσταθεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει οριστεί ως διαχειριστής  από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή του Ε.Χ.Τ.Α., με τιμές παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για τις κλήσεις προς και από τα άλλα κράτη μέλη.

(4) [Διαγράφηκε].