Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης

73. (1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης.

(2) Πέραν των όσων ορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις που πρέπει να τηρούν πρόσωπα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ειδικές συμφωνίες για την πραγματοποίηση κλήσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και γειτονικών περιοχών, σε περίπτωση που υφίστανται, δύνανται να ιδρυθούν ή συνεχισθούν, και ότι οι τελικοί χρήστες των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία ενημερώνονται πλήρως για τις εν λόγω ρυθμίσεις.

(3) Πρόσωπο που εκμεταλλεύεται δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα διεκπεραιώνει όλες τις κλήσεις που εκκινούν ή διαβιβάζονται μέσω του δικτύου της προς τον Ευρωπαϊκό χώρο τηλεφωνικής αριθμοδότησης, με την επιφύλαξη της ανάγκης μιας επιχείρησης που εκμεταλλεύεται δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, να καλύπτει το κόστος διεκπεραίωσης των κλήσεων μέσω του δικτύου της.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να θεσπίζει ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προσώπου με τους όρους του εδαφίου (3) του παρόντος Άρθρου.