Υποχρέωση μεταφοράς σήματος

72Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει εύλογη υποχρέωση μεταφοράς σήματος για ορισμένα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια  εκπομπής καθώς και για συμπληρωματικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες πρόσβασης για ανάπηρους τελικούς χρήστες, σε παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών στο ευρύ κοινό, εφόσον σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών χρησιμοποιεί τα δίκτυα αυτά ως το κύριο μέσο λήψης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών:

Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση είναι δυνατό να επιβληθεί εφόσον εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όπως αυτό καθορίζεται από τον Επίτροπο.

(2) Ο Επίτροπος επανεξετάζει την αναγκαιότητα θέσπισης  υποχρέωσης μεταφοράς σήματος, ανά  τακτά χρονικά διαστήματα.