Ψηφιακοί τηλεοπτικοί εξοπλισμοί ευρείας κατανάλωσης

72.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του.  Ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή δειγματοληψία για σκοπούς δοκιμών και ελέγχων.

(2)  Όποιος προορίζει εξοπλισμό ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης, για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση και δύναται να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά σήματα, πρέπει να μπορεί:

(α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των σημάτων αυτών σύμφωνα με τον κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο κρυπτογράφησης, όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης· και

(β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνία μίσθωσης.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των σαράντα δύο   (42) που διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή ενοικίαση είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία υποδοχή ανοικτής διασύνδεσης, όπως έχει τυποποιηθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.

(4) Τα εδάφια (2) και (3) δεν εφαρμόζονται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην   Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 23η Αυγούστου 1996.

(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των τριάντα (30) εκατοστών, που διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή ενοικίαση είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία υποδοχή ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη, είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, είτε σύμφωνα με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές στον τομέα) η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και η οποία μπορεί να μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τις διαδραστικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες.

(6) Το εδάφιο (5) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 25η Απριλίου 2002.