Ρυθμίσεις για χρήστες με αναπηρία

71Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που παρέχουν δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρικών επικοινωνιών προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία:

(α) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισοδύναμες με τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών· και

(β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που διαθέτει η πλειονότητα των τελικών χρηστών·

(2) Προκειμένου να είναι σε θέση να θεσπίζει και να εφαρμόζει ειδικές ρυθμίσεις για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία, ο Επίτροπος ενθαρρύνει τη διαθεσιμότητα τερματικού εξοπλισμού που προσφέρει τις αναγκαίες υπηρεσίες και λειτουργίες.