Διαθεσιμότητα υπηρεσιών

71. Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε  να  εξασφαλίζει  τη  μέγιστη  δυνατή  διαθεσιμότητα τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.