Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

70Α.-(1) Ο Επίτροπος, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών, δύναται να απαιτεί από πρόσωπα που παρέχουν δημόσια διαθέσιμη πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών  επικοινωνιών να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, επαρκείς και επίκαιρες πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για να διασφαλίσουν ισότητα στην πρόσβαση για ανάπηρους τελικούς χρήστες. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στον Επίτροπο πριν δημοσιευθούν.

(2) Ο Επίτροπος μπορεί να καθορίζει με Διάταγμα, μεταξύ άλλων, τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης της ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων τελικών χρηστών με αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες.

(3) Προκειμένου να αποτραπεί η υποβάθμιση της υπηρεσίας και η παρακώλυση ή επιβάρυνση της κίνησης στα δίκτυα, ο Επίτροπος δύναται να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών.

(4) Ο Επίτροπος παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκαιρα πριν από τον καθορισμό απαιτήσεων δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου, περίληψη των λόγων που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης των προβλεπόμενων απαιτήσεων και του προτεινόμενου τρόπου δράσης.  Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται επίσης στο BEREC.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, αφού εξετάσει τις πληροφορίες αυτές, να υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις ή συστάσεις προκειμένου, ιδιαίτερα, να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.  Ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στο μέγιστο δυνατό βαθμό προτού επιβάλει τις σχετικές υποχρεώσεις.