Ακεραιότητα του δικτύου

71. (1) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις και, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τη διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις.

(2) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι πρόσωπα που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίζουν αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.