Διαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης

72. (1) Όποιος προορίζει εξοπλισμό ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης, για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση και δύναται να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά σήματα, πρέπει να μπορεί:

(α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των σημάτων αυτών σύμφωνα με τον κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο κρυπτογράφησης, όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, και

(β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνία μίσθωσης.

(2) Στο εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές καταναλωτών που διατέθηκε στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή με άλλο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την 23η Αυγούστου 1996.

(3) Όποιος διαθέτει στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή άλλως αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 42 εκατοστών, πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτές είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διασύνδεσης, όπως έχει τυποποιηθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, που οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.

(4) Στο εδάφιο (3) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 23η Αυγούστου 1996.

(5) Όποιος διαθέτει στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή άλλως ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 30 εκατοστών, πρέπει να εξασφαλίζει ότι είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη, είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, είτε σύμφωνη με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές του τομέα) η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και η οποία μπορεί να μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τις διαλογικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες.

(6) Στο εδάφιο (5) δεν εφαρμόζεται σε συσκευές τηλεοράσεως που διατέθηκαν στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς πώληση ή μίσθωση πριν την 25η Απριλίου 2002.

(7) Στο παρόν Άρθρο, η χρήση της φράσης «μίσθωση» αναφορικά με οποιαδήποτε τηλεόραση ή άλλη συσκευή, σημαίνει την πρώτη παροχή σε πελάτη της τηλεόραση ή της συσκευής βάσει συμφωνίας μίσθωσης.