Μη γεωγραφικοί αριθμοί

74. (1) Ο Επίτροπος θα καθορίζει τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες να τηρεί πρόσωπο που εκμεταλλεύεται δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή παρέχει δημόσια διαθέσιμες τηλεφωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες από άλλα κράτη μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μη γεωγραφικούς αριθμούς εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτό.

(2) Κατά ρητή παρέκκλιση του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, ένας συνδρομητής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να επιλέγει για εμπορικούς λόγους, να περιορίζει την πρόσβαση των καλούντων από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.