Συμμόρφωση

78. Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (2) του Άρθρου 77 όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές προς συμμόρφωση είναι οι ακόλουθοι:

(α) οι απαιτήσεις των Άρθρων 79 και 80,

(β) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το Άρθρο 84,

(γ) η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σύμφωνα με κανονισμούς

(δ) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του Άρθρου 84,

(ε) διακήρυξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού γενόμενη από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, σύμφωνα με κανονισμούς