Υποχρέωση συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις

79. Ο ραδιοεξοπλισμός που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 που διατίθεται στην αγορά οφείλει να πληροί τις ουσιώδεις  απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 81, και τις πρόνοιες που περιέχονται στις διατάξεις του άρθρου 78 αλλά και να συμμορφώνεται προς τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν εγκαθίσταται και συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για τον προορισμό του.