Υποχρέωση συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με βασικές απαιτήσεις

79.-(1) Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά οφείλει να πληροί τις βασικές απαιτήσεις των άρθρων 80 και 81 και να συμμορφώνεται προς τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν εγκαθίσταται και συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για τον προορισμό του.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, διάθεση στην αγορά έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο.