Συμμόρφωση

78. Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (2) του Άρθρου 77 όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές προς συμμόρφωση είναι οι ακόλουθοι:

(α) οι απαιτήσεις των Άρθρων 79 και 80,

(β) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το Άρθρο 84,

(γ) η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σύμφωνα με διάταγμα του Επιτρόπου,

(δ) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του Άρθρου 84,

(ε) διακήρυξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού γενόμενη από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, σύμφωνα με διάταγμα του Επιτρόπου.

(στ) συμμόρφωση με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων της και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93.