Κανονισμοί

151.(1)  Ο Επίτροπος δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση ή καθορισμό οποιουδήποτε θέματος, το οποίο χρήζει ρύθμισης ή καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέπουν για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων-

(α) την πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση, πειθαρχία, παραίτηση και αφυπηρέτηση του προσωπικού του Γραφείου του Επιτρόπου·

(β) την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με βάση το άρθρο 16 (3) (γ) του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό δικαιούχων του εν λόγω Ταμείου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση τις διατάξεις των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμων του 1989 έως 2010, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και, ακολούθως, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.