΄Εκδοση Κανονισμών από τον Επίτροπο

151.-(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, και οι οποίοι αφορούν θέματα του προσωπικού του Γραφείου του.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την ίδρυση Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, με βάση την υποπαράγραφο (i), της παραγράφου (γ), του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, οι οποίοι, μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για έγκριση με βάση τις διατάξεις του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.