Δευτερογενής Νομοθεσία

151. Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Επίτροπος δύναται να αναλάβει την ευθύνη σύνταξης και έκδοσης Κανονισμών αναφορικά με θέματα προσωπικού του Γραφείου του (όρους υπηρεσίας), καθώς και Κανονισμών που να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Νόμου, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.