Έκδοση Διαταγμάτων από τον Επίτροπο

152. (1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Επίτροπος δύναται να αναλάβει την ευθύνη σύνταξης και έκδοσης Διαταγμάτων.

(α) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει διατάγματα που αποσκοπούν πρωτίστως στην αποσαφήνιση των διαδικασιών, των μεθόδων, των χρονοδιαγραμμάτων και του ύψους των τελών που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο.

(β) Οι εξουσίες του Επιτρόπου βάσει του εδαφίου (3) του παρόντος Άρθρου βασίζονται στην άσκηση από τον Επίτροπο των εξουσιών αυτών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και οιουσδήποτε άλλους νόμους.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διατάγματα αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλέπει ο παρών Νόμος, ή το οποίο αναγκαία σχετίζεται με τις εξουσίες που ασκούνται από τον Επίτροπο βάσει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε άλλων νόμων, και ιδίως αναφορικά με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών ή των κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου.

(2) Διατάγματα του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο στο κάθε σχετικό Διάταγμα χρόνο έναρξης, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης του σχετικού διατάγματος.

(3) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να εφαρμόζει με Διάταγμα Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και να καθορίζει και/ή διαμορφώνει με Διατάγματα ποινές και ποινικά αδικήματα για κολασμό, διοικητικά πρόστιμα και/ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου. Νοείται ότι ποινές για ποινικά αδικήματα, σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο και την ανώτατη ποινή φυλάκισης που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί με Διάταγμα το περιεχόμενο του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.