Προϋπολογισμός

153. (1) (α) Ο Επίτροπος έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το Γραφείο του, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 14 και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

(β) Οι διατάξεις του προϋπολογισμού που αφορούν τα έξοδα  λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταρτίζονται από το Γραφείο, υποκείμενο στον Επίτροπο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, αφού ο Επίτροπος λάβει υπόψη τις απόψεις του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(2) Ο εν λόγω προϋπολογισμός θα υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι 1ης Ιουλίου εκάστου έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Προϋπολογισμός ως θα έχει τυχόν τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(3) Ο προϋπολογισμός θα καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Γραφείου του Επιτρόπου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει στην 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

(4) Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων, είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού του προϋπολογισμού του Κράτους.

(5) Το Γραφείο μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (3) οικονομικού προγράμματος, υποκείμενο στον Επίτροπο κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 10(6) του παρόντος Νόμου.

(6) Εν περιπτώσει μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού, το Γραφείο λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον Κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.