Έκδοση Κανονισμών από τον Επίτροπο

151.-(1)  Με επιφύλαξη τις πρόνοιες του εδαφίου (3), για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι οποίοι αφορούν θέματα προσωπικού του Γραφείου του ή καθορίζουν, ρυθμίζουν ή προβλέπουν για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Νόμου.

(2) Με επιφύλαξη τις πρόνοιες του εδαφίου (3), ο Επίτροπος δύναται να  εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι οποίοι καθορίζουν, προβλέπουν ή ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την ίδρυση Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με βάση το άρθρο 16(3)(γ)(i) του παρόντος Νόμου, οι οποίοι μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση με βάση τις διατάξεις του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου.

(4) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.