Διαβίβαση πληροφοριών σε άλλες οντότητες

28Γ.(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28Α και του άρθρου 28Β, δυνάμει διατάξεων που θεσπίζονται με νόμο, ορισμένες πληροφορίες δύναται να γνωστοποιηθούν σε άλλα τμήματα της διοίκησης της κεντρικής κυβέρνησης της Δημοκρατίας που είναι αρμόδια για τη νομοθεσία περί εποπτείας ιδρυμάτων, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και στους επιθεωρητές τους που ενεργούν εκ μέρους αυτών των τμημάτων.

(β) Οι γνωστοποιήσεις πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο (α) επιτρέπονται μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους προληπτικής εποπτείας, καθώς και πρόληψης και εξυγίανσης υπό πτώχευση ιδρυμάτων. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του εδαφίου (2), τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες υπάγονται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α.

(1Α) Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (8) του άρθρου 27, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να γνωστοποιεί σχετικές πληροφορίες προς τα τμήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη.

(1Β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να κοινοποιεί ορισμένες πληροφορίες που αφορούν την προληπτική εποπτεία ΑΠΙ προς κοινοβουλευτικές ερευνητικές επιτροπές, ελεγκτικά συνέδρια και άλλες παρόμοιες οντότητες αρμόδιες για διερεύνηση στη Δημοκρατία, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) οι οντότητες έχουν συγκεκριμένη εντολή βάσει νόμου να διερευνούν ή να ελέγχουν τις ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας ως αρμόδιας αρχής για την εποπτεία και ρύθμιση των ΑΠΙ,

(β) οι πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκπλήρωση της εντολής που αναφέρεται στην παράγραφο (α),

(γ) τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου βάσει νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α,

(δ) όταν η πληροφορία προέρχεται από άλλο κράτος-μέλος, δεν κοινοποιείται χωρίς τη ρητή συμφωνία των αρμόδιων αρχών που την παρέχουν και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συμφώνησαν οι εν λόγω αρχές.

(1Γ) Στο βαθμό που η κοινοποίηση πληροφοριών που αφορά την προληπτική εποπτεία περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οποιαδήποτε επεξεργασία από τις οντότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τηρεί τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(2) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει των εδαφίων (13) και (16) του άρθρου 27,  του εδαφίου (2) του  άρθρου 28Α και του άρθρου 27Α, καθώς και πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους ή επιθεωρήσεις που προβλέπονται στα εδάφια (11), (12), (14) και (15) του άρθρου 27,  δεν αποτελούν αντικείμενο των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28Γ χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας ή άλλης αρμόδιας αρχής που παρείχε τις πληροφορίες ή της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους όπου διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος ή επιθεώρηση.