Μηχανισμός Ανταλλαγής Δεδομένων

28Δ.(1) Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να συμμετέχουν και να παρέχουν δεδομένα στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ.

(2) Τα δεδομένα που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα του Νόμου στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, καθορίζονται με οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας και περιλαμβάνουν στοιχεία για όλες τις χορηγήσεις του πελάτη, εξυπηρετούμενες ή μη.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπόκεινται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και που συμμετέχουν στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται στους εν λόγω μηχανισμούς, με  κύριο σκοπό την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ή και άλλων συναφών κινδύνων.

(5) Τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν και όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία και οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη  εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας.

(6)(α) Διαβίβαση δεδομένων από το μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ σε άλλα συστήματα ή μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων εκτός της Δημοκρατίας λαμβάνει χώραν αφού πρώτα υποβληθεί από τον αιτούντα τη διαβίβαση τεκμηριωμένη έκθεση στην Κεντρική Τράπεζα· σε περίπτωση που η εν λόγω έκθεση δεν περιλαμβάνει τα πορίσματα διαβούλευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα, σε σχέση με τη διαβίβαση, η Κεντρική Τράπεζα προχωρεί η ίδια σε διαβούλευση.

(β) Η  Κεντρική Τράπεζα, αφού συμφωνήσει με τους λόγους και το σκοπό της αιτούμενης διαβίβασης και αφού καθορίσει τα δεδομένα τα οποία δυνατό να διαβιβασθούν από το μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, σε σχέση με έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας, όπου αυτό ισχύει.

(7) Οι διατάξεις του άρθρου 29 εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει γνώση δεδομένων και πληροφοριών από μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει, με οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 41(6), τη διαδικασία επιβολής τελών προς πιστωτικά ιδρύματα από το μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και καθορίζει το ύψος των τελών χρέωσης όπως η ίδια κρίνει σκόπιμο.