Διασύνδεση Μηχανισμών Ανταλλαγής Δεδομένων

28Δ.(1) Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των ΣΠΙ και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, υποχρεούνται να συμμετέχουν και να παρέχουν δεδομένα στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και όλα τα ΣΠΙ που έχουν συσταθεί δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης υποχρεούνται να συμμετέχουν και να παρέχουν δεδομένα στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ.

(2) Τα δεδομένα που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα του Νόμου στους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ, καθορίζονται με οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας και περιλαμβάνουν στοιχεία για όλες τις χορηγήσεις του πελάτη, εξυπηρετούμενες ή μη.

(3) Οι μηχανισμοί ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και ΑΙΑΝΤΑΣ διασυνδέονται ηλεκτρονικά ώστε να καθίσταται δυνατή η συσχέτιση των δεδομένων των δύο με σκοπό τα δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα πιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιρουμένων των ΣΠΙ και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, να έχουν πέραν από τα ίδια και όλοι οι συμμετέχοντες στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και τα δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα των ΣΠΙ και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεων Στέγης να έχουν πέραν από τους ίδιους και όλοι οι συμμετέχοντες στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ:

Νοείται ότι, η διασύνδεση των μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων γίνεται τηρουμένου του άρθρου 8 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(4) Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπόκεινται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και που συμμετέχουν στους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται στους εν λόγω μηχανισμούς, με  κύριο σκοπό την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ή και άλλων συναφών κινδύνων.

(5) Τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν και όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία και οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη  εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας.

(6)(α) Διαβίβαση δεδομένων από το διασυνδεδεμένο σύστημα ή μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων του εδαφίου (3) σε άλλα συστήματα ή μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων εκτός της Δημοκρατίας λαμβάνει χώραν αφού πρώτα υποβληθεί από τον αιτούντα τη διαβίβαση τεκμηριωμένη έκθεση στην Κεντρική Τράπεζα· σε περίπτωση που η εν λόγω έκθεση δεν περιλαμβάνει τα πορίσματα διαβούλευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα, σε σχέση με τη διαβίβαση, η Κεντρική Τράπεζα προχωρεί η ίδια σε διαβούλευση.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, αφού συμφωνήσει με τους λόγους και το σκοπό της αιτούμενης διαβίβασης και αφού καθορίσει τα δεδομένα τα οποία δυνατό να διαβιβασθούν από το μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων του εδαφίου (3), προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο σε σχέση με έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας όπου αυτό ισχύει.

(7) Οι διατάξεις του άρθρου 29 εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει γνώση δεδομένων και πληροφοριών από μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει, με οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 41(6), τη διαδικασία επιβολής τελών προς πιστωτικά ιδρύματα από τους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων ή/και καθορίζει το ύψος των τελών χρέωσης όπως η ίδια κρίνει σκόπιμο.