Γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών

28Γ.(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 28Α(1) και του άρθρου 29, επιτρέπεται η γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σε άλλες δημόσιες αρχές της Δημοκρατίας που είναι αρμόδιες για τη νομοθεσία περί εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, των ΕΠΕΥ και των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και στους επιθεωρητές τους εντεταλμένους από τις εν λόγω αρχές. Αυτές οι γνωστοποιήσεις πληροφοριών επιτρέπονται όμως μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους προληπτικού ελέγχου.

(1Α) Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 27(8),  η Κεντρική Τράπεζα δύναται να γνωστοποιεί πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές για τις δημόσιες αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη.

(2) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 27 και των άρθρων 27Α και 28Α καθώς και οι πληροφορίες που αποκτώνται κατά τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στα εδάφια (11) έως (16) του άρθρου 27, δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο των γνωστοποιήσεων τις οποίες αναφέρει το εδάφιο (1), χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που ανακοίνωσε τις πληροφορίες ή της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους όπου διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος.