Γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών

28Γ.(1) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28Α και του άρθρου 29, επιτρέπεται η γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σε άλλες δημόσιες αρχές της Δημοκρατίας που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, των Ε.Π.Ε.Υ. και των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και στους επιθεωρητές τους εντεταλμένους από τις εν λόγω αρχές.  Αυτές οι γνωστοποιήσεις πληροφοριών επιτρέπονται όμως μόνον όταν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους προληπτικού ελέγχου.

(2) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 27 και των άρθρων 27Α και 28Α καθώς και οι πληροφορίες που αποκτώνται κατά τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στα εδάφια (11) έως (16) του άρθρου 27, δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο των γνωστοποιήσεων τις οποίες αναφέρει το εδάφιο (1), χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που ανακοίνωσε τις πληροφορίες ή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος.