Εξουσίες έρευνας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

28Βδις.  Οι διατάξεις των άρθρων 28Α και 28Β δεν θίγουν τις εξουσίες έρευνας που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του Άρθρου 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.