Χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών

28Β. Όταν η Κεντρική Τράπεζα δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Α, δύναται να τις χρησιμοποιεί μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων της και μόνο για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) για να ελέγχει ότι πληρούνται οι όροι πρόσβασης στη δραστηριότητα ΑΠΙ και προς διευκόλυνση της παρακολούθησης, σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, της διεξαγωγής αυτής της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση της ρευστότητας, της φερεγγυότητας, των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων καθώς και των διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου,

(β) για την επιβολή κυρώσεων,

(γ) στο πλαίσιο προσφυγής εναντίον απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών προσφυγών δυνάμει του άρθρου 42Δ,

(δ) στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί δυνάμει ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων.