Επαγγελματικό απόρρητο

28Α.-(1)(α) Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την Κεντρική Τράπεζα καθώς και οι εντεταλμένοι από την Κεντρική Τράπεζα ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες δεσμεύονται από την υποχρέωση της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

(β) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) προσώπων, κατά την άσκηση των  καθηκόντων τους δημοσιοποιούνται μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο.

(γ) Οσάκις πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή του οποίου διατάχθηκε αναγκαστική εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν αφορούν τους τρίτους που αναμείχθηκαν στις προσπάθειες διάσωσής του, επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών του αστικού ή του εμπορικού δικαίου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εμποδίζουν την Κεντρική Τράπεζα να ανταλλάζει πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές ή να διαβιβάζει πληροφορίες προς το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ ή την ΕΑΚΚΑ, σύμφωνα με τις εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ διατάξεις του παρόντος Νόμου, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033, το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, τα Άρθρα 31, 35 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τα Άρθρα 31 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 και με άλλες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα:

Νοείται ότι, οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Το εδάφιο (1) δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 26ΣΤ του παρόντος Νόμου ή το Άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή να μεταδίδει τα αποτελέσματα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στην ΕΑΤ με σκοπό τη δημοσίευση από την ΕΑΤ των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων ανά την Ένωση.