Επαγγελματικό απόρρητο

28Α.-(1)(α) Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την Κεντρική Τράπεζα καθώς και οι εντεταλμένοι από την Κεντρική Τράπεζα ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες δεσμεύονται από την υποχρέωση της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

(β) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) προσώπων, κατά την άσκηση των  καθηκόντων τους δημοσιοποιούνται μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο.

(γ) Οσάκις πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή του οποίου διατάχθηκε αναγκαστική εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν αφορούν τους τρίτους που αναμείχθηκαν στις προσπάθειες διάσωσής του, επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών του αστικού ή του εμπορικού δικαίου.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές  ή να διαβιβάζει πληροφορίες προς το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ ή την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (η «ΕΑΚΚΑ»), κατά τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο, όπως και από άλλες νομοθεσίες ή οδηγίες ή κανονισμούς που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα, από  τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, από το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, από τα Άρθρα 31, 35 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και από τα Άρθρα 31 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.  Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στους κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(3) Το εδάφιο (1) δεν εμποδίζει την Κεντρική Τράπεζα να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 26ΣΤ του παρόντος Νόμου ή το Άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή να μεταδίδει τα αποτελέσματα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στην ΕΑΤ με σκοπό τη δημοσίευση από την ΕΑΤ των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων ανά την Ένωση.