Επαγγελματικό απόρρητο

28Α(1) (α) Όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και οι εντεταλμένοι από την Κεντρική Τράπεζα ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

(β) Καμία από τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) προσώπου, κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, δεν γνωστοποιείται σε πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο με συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο.

(γ) Oσάκις πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή της οποίας διατάχθηκε αναγκαστική εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, όσες εμπιστευτικές πληροφορίες δεν αφορούν τους τρίτους που αναμείχθηκαν στις προσπάθειες διάσωσής της, επιτρέπεται να ανακοινωθούν στα πλαίσια διαδικασιών του αστικού ή του εμπορικού δικαίου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών-μελών ή να διαβιβάζει πληροφορίες στην ΕΑΤ κατά τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο, όπως και από άλλες νομοθεσίες ή οδηγίες ή κανονισμούς που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα και από τα Άρθρα 31 και 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·   οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στους κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπεται στο εδάφιο (1).