Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών

28Β. Όταν η Κεντρική Τράπεζα δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Α, δύναται να τις χρησιμοποιεί μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων της και μόνο για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) για την εξέταση των όρων πρόσβασης στη δραστηριότητα ΑΠΙ και για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία της ρευστότητας, της φερεγγυότητας, των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων καθώς και τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,

(β) για την επιβολή κυρώσεων,

(γ) στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής εναντίον απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας,

(δ) στο πλαίσιο προσφυγών που έχουν καταχωρηθεί από ΑΠΙ δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά αποφάσεων που έλαβε για αυτές η Κεντρική Τράπεζα, ή δυνάμει ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο καθώς και από άλλες νομοθεσίες που θεσπίζονται στον τομέα των ΑΠΙ.