Κατεύθυνση και διοίκηση από τουλάχιστο δύο πρόσωπα

19. Απαιτείται η παρουσία και η συγκατάθεση δύο τουλάχιστο προσώπων για την αποτελεσματική κατεύθυνση και διοίκηση της τράπεζας.