Διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου

19Α.-(1) Τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία οφείλουν να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν επαρκή για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων στους οποίους έχουν εκτεθεί ή στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν.

(2) Οι στρατηγικές και διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επιθεώρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ΑΠΙ.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγία δυνάμει του άρθρου 41.