Διοικητικό όργανο

19Β.-(1) Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου και ο Πρόεδρος του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ είναι ανεξάρτητα. Τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του διοικητικού οργάνου ορίζονται στην οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τίτλο περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Οργάνου και των Διευθυντών ΑΠΙ Οδηγία του 2014.

(2) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου των ΑΠΙ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ανώτατα διοικητικά στελέχη είναι ικανά και κατάλληλα προς τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών που τους αναθέτουν.