Εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

19Γ.-(1)(α) H Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία που είναι σημαντικό από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και της φύσεως, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του  ενισχύει σημαντικά τις διαδικασίες αντιμετώπισης πιστωτικού κινδύνου με την ανάπτυξη εσωτερικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και την αυξημένη χρήση της προσέγγισης που βασίζεται στις εσωτερικές του αξιολογήσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον πιστοληπτικό κίνδυνο, ιδίως στις περιπτώσεις που τα ανοίγματά του είναι σημαντικά σε απόλυτες τιμές και όταν έχει ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών αντισυμβαλλόμενων.

(β) Το παρόν εδάφιο δεν θίγει την εκπλήρωση των κριτηρίων που ορίζονται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 3, Τμήμα 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(2) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του, δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας μιας οντότητας ή ενός χρηματοοικονομικού μέσου.

(3)(α) Η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και που είναι σημαντικό από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ενισχύει σημαντικά τις διαδικασίες αντιμετώπισης του κινδύνου αγοράς με την ανάπτυξη εσωτερικών ικανοτήτων για την αξιολόγηση του εσωτερικού πιστοληπτικού κινδύνου και την αυξημένη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων περί ιδίων κεφαλαίων για τον ειδικό κίνδυνο των χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου καθώς και εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό των απαιτήσεων περί ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αθέτησης και μετατόπισης ιδίως όταν η έκθεσή του σε συγκεκριμένο κίνδυνο είναι σημαντική σε απόλυτες τιμές και όταν έχουν πολλές καθαρές θέσεις σε χρεόγραφα διαφορετικών εκδοτών.

(β) Το παρόν εδάφιο δεν θίγει την εκπλήρωση των κριτηρίων που ορίζονται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 5, Τμήματα 1 έως 5, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.