Διοικητικό όργανο

19Β. Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου και ο Πρόεδρος του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ είναι ανεξάρτητα. Τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του διοικητικού οργάνου ορίζονται στην οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τίτλο περί του Πλαισίου Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών Οδηγία του 2006 έως 2012.