Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους

19Α.-(1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν. Για τον σκοπό αυτό, οι τράπεζες υιοθετούν τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδίδονται με οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας.

(2) Οι στρατηγικές και διαδικασίες υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της τράπεζας.