Διοίκηση ΑΠΙ και χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών

19.-(1) [Διαγράφηκε].

(2) Κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου περιλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που να συνάδουν προς και να προωθούν τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων.

(3) Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (2) είναι πλήρη και αναλογικά προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενέχουν το επιχειρηματικό μοντέλο και οι δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος.

(4) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μιας μικτής χρηματοοικονομικής εταιρεία συμμετοχών πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και αρκετές γνώσεις, ικανότητα και πείρα, για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως προνοείται, σε σχέση με τα μέλη του διοικητικού οργάνου ΑΠΙ στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Οργάνου και των Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014 λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο ρόλο της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει οδηγία δυνάμει του άρθρου 41, όσον αφορά τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (2), σύμφωνα με το εδάφιο (3), καθώς και τον καθορισμό των τεχνικών κριτηρίων για την οργάνωση και την αντιμετώπιση κινδύνων που οφείλουν να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα.