Διοίκηση τράπεζας και χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών

19.-(1) Για την αποτελεσματική κατεύθυνση και διοίκηση της τράπεζας απαιτείται η παρουσία και η συγκατάθεση δύο τουλάχιστον προσώπων.

(2) Κάθε τράπεζα πρέπει να διαθέτει άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου περιλαμβανομένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.

(3) Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (2) είναι εκτενή και αναλογικά προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται σε Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας.

(4) Τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και την αναγκαία πείρα για την άσκηση των καθηκόντων τους.