Αξιολόγηση και έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα μελών διοικητικών οργάνων, ανώτατων διοικητικών στελεχών και κατόχων καίριων θέσεων

18. (1)(α) Απαγορεύεται σε νομικά πρόσωπα να ενεργούν ως μέλη διοικητικού οργάνου ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή/και μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ως διορθώθηκε,  απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ή ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή να κατέχει καίρια θέση ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στις συνεδριάσεις διοικητικού οργάνου οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο (α), εάν δεν έχει λάβει εκ των προτέρων την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας:

Nοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εμπειρογνωμόνων και διευθυντικών στελεχών της οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) που καλούνται να παρέχουν συμβουλή για συγκεκριμένα θέματα που εξετάζει το διοικητικό όργανο.

(γ) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) και τηρουμένων των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου και του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο το οποίο-

(i) κηρυχτεί σε πτώχευση· ή

(ii) έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε χώρα για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ανεντιμότητα· ή

(iii) έχει καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

απαγορεύεται να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου ή ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή να κατέχει καίρια θέση σε οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.

(δ) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει  να λάβει εκ των προτέρων την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας για να προχωρήσει στο διορισμό μέλους στο διοικητικό όργανο θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε σε τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως των προνοιών που ισχύουν στην τρίτη χώρα.

(2) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με αξιολόγηση της Κεντρικής Τράπεζας, οποιοδήποτε μέλος διοικητικού οργάνου, διευθύνων σύμβουλος, ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή κάτοχος καίριας θέσης σε οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), δεν είναι ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να συνεχίσει να ενεργεί στην αντίστοιχη θέση, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό παύσει να κατέχει τη θέση.

(3) Για να καθορίσει κατά πόσο ένα άτομο είναι ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να κατέχει θέση μέλους διοικητικού οργάνου, διευθύνων συμβούλου, ανώτατου διοικητικού στελέχους ή για να είναι κάτοχος καίριας θέσης, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη την ακεραιότητα του, την ικανότητα και ευθυκρισία του για την εκπλήρωση  των υποχρεώσεων της  θέσης, την επιμέλεια, με την οποία εκπληρώνει ή είναι πιθανό να εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις και, κατά πόσο τα συμφέροντα των καταθετών ή πιθανών καταθετών του ΑΠΙ απειλούνται ή πιθανό να απειληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο με το να κατέχει τη θέση αυτή. Περαιτέρω, η Κεντρική Τράπεζα δεν θεωρεί ότι ένα πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για να ενεργεί ως μέλος διοικητικού οργάνου, διευθύνων σύμβουλος ή ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή κάτοχος καίριας θέσης ΑΠΙ, εάν το πρόσωπο αυτό δεν έχει την απαιτούμενη εντιμότητα ή επαρκή πείρα για να κατέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις.

(4) Η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου, των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των κατόχων καίριων θέσεων καθορίζονται στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014.