Αξιολόγηση νέων μετόχων ΑΠΙ υπό εξυγίανση κατά την εφαρμογή του μέτρου πώλησης δραστηριοτήτων

17Ζ.-(1) Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17 έως 17Γ του παρόντος Νόμου και από την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 17Δ του παρόντος Νόμου για ενημέρωση προς την Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που μεταβίβαση μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας δυνάμει της εφαρμογής του μέτρου πώλησης δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 48 του Νόμου Εξυγίανσης θα κατέληγε σε απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΑΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα διεξάγει την αξιολόγηση που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα έγκαιρα και κατά τρόπο που δεν καθυστερεί την εφαρμογή του μέτρου πώλησης δραστηριοτήτων και που δεν εμποδίζει την επιτυχία των στόχων εξυγίανσης.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου πώλησης δραστηριοτήτων από την αρχή εξυγίανσης, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) H εν λόγω μεταβίβαση μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή έχει αμέσως νομική ισχύ·

(β) κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης και κάθε περιόδου εκποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ), τα δικαιώματα ψήφου του αγοραστή βάσει των εν λόγω μετοχών ή μέσων ιδιοκτησίας αναστέλλονται και εκχωρούνται αποκλειστικά στην αρχή εξυγίανσης·

(γ) κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης και κάθε περιόδου εκποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ), οι κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα για παράβαση των απαιτήσεων περί απόκτησης ή εκχώρησης ειδικών συμμετοχών οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 17(8) και (9) και 41Δ και 42Β δεν εφαρμόζονται για την εν λόγω μεταβίβαση μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας·

(δ) η Κεντρική Τράπεζα, αμέσως μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγηση, γνωστοποιεί γραπτώς στην αρχή εξυγίανσης και στον αγοραστή την έγκρισή της ή την σύμφωνα με το άρθρου 17(5) αντίθεσή της στη μεταβίβαση των μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή·

(ε) εάν η Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή, τα δικαιώματα ψήφου βάσει των εν λόγω μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας θεωρείται ότι έχουν πλήρως εκχωρηθεί στον αγοραστή από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αρχή εξυγίανσης και ο αγοραστής λαμβάνουν την εν λόγω γνωστοποίηση περί έγκρισης·

(στ) εάν η Κεντρική Τράπεζα αντιταχθεί στη μεταβίβαση μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή, τότε -

(i) τα δικαιώματα ψήφου βάσει αυτών των μετοχών ή άλλων μέσων ιδιοκτησίας όπως προβλέπονται στην παράγραφο (β), παραμένουν σε πλήρη ισχύ · και

(ii) σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 48(8)(δ)(ii) του Νόμου Εξυγίανσης απαιτήσει από τον αγοραστή να εκποιήσει αυτές τις μετοχές ή τα άλλα μέσα ιδιοκτησίας εντός συγκεκριμένης περιόδου και ο αγοραστής δεν ολοκληρώσει την εν λόγω εκποίηση εντός αυτής της περιόδου εκποίησης, η Κεντρική Τράπεζα, με τη συγκατάθεση της αρχής εξυγίανσης, δύναται να επιβάλει στον αγοραστή κυρώσεις και άλλα μέτρα για την παράβαση των απαιτήσεων περί απόκτησης ή εκχώρησης ειδικών συμμετοχών που προβλέπονται στα άρθρα 17(8) και (9) και 41Δ και 42Β του παρόντος Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών ή για τους σκοπούς της εγκατάστασής του σε άλλο κράτος-μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10Γ, ο αγοραστής θεωρείται ότι αποτελεί συνέχεια του ΑΠΙ υπό εξυγίανση, και δύναται να συνεχίσει να ασκεί κάθε δικαίωμα το οποίο ασκούσε το ΑΠΙ υπό εξυγίανση όσον αφορά τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις.