Άδεια σε αγοραστή μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ΑΠΙ υπό εξυγίανση

17ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που, δυνάμει του άρθρου 48 του Νόμου Εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης μεταβιβάζει-

(α) Μετοχές ή άλλα μέσα ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από ΑΠΙ που τελεί υπό εξυγίανση, ή

(β) όλα ή οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις ΑΠΙ που τελεί υπό εξυγίανση,

σε αγοραστή που δεν είναι μεταβατικό ΑΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει σε έγκαιρη εξέταση της αίτησης χορήγησης της άδειας σε συνδυασμό με τη μεταβίβαση.