Αξιολόγηση των μετόχων σε περιπτώσεις διάσωσης με ίδια μέσα ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων

17Ε.-(1) Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17 έως 17Γ του παρόντος Νόμου και από την υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 17Δ του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που η εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα ή η μετατροπή κεφαλαιακών μέσων που προβλέπεται στο άρθρο 34 του Νόμου Εξυγίανσης θα κατέληγε σε απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί εγκαίρως την αξιολόγηση που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα κατά τρόπο που δεν καθυστερεί την εφαρμογή του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα ή τη μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων και κατά τρόπο που δεν εμποδίζει τις ενέργειες εξυγίανσης να κατορθώσουν τους σχετικούς στόχους εξυγίανσης.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν ολοκληρώσει την αξιολόγηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) κατά την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα ή της μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων, εφαρμόζεται το άρθρο 17Ζ(2) σε κάθε απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής από τον αποκτώντα που προκύπτει από την εφαρμογή του μέτρου  διάσωσης με ίδια μέσα ή από τη μετατροπή κεφαλαιακών μέσων.