Υποχρεώσεις ενημέρωσης και κυρώσεις

17Δ.-(1)(α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, μόλις πληροφορηθεί για αποκτήσεις ή πωλήσεις ειδικών συμμετοχών στο κεφάλαιό του οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 και στο άρθρο 17Γ, ενημερώνει σχετικά την Κεντρική Τράπεζα.

(β) Τα ΑΠΙ των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ενημερώνουν την Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον ετησίως, με τα ονόματα των μετόχων ή μελών  που έχουν ειδική συμμετοχή καθώς και το ποσοστό τέτοιων συμμετοχών, όπως προκύπτει ιδίως από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών ή από τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των υποχρεώσεων που υπέχουν οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(2)(α) Σε περίπτωση που η άσκηση επιρροής προσώπου στο οποίο αναφέρεται το εδάφιο (1) του άρθρου 17 είναι δυνατόν να αποβεί σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να τερματισθεί αυτή ή κατάσταση, όπως προσωρινά μέτρα, κυρώσεις, δυνάμει των εδαφίων (8) έως (10) του άρθρου 17 και των άρθρων 41Α, 41Γ, 41Δ, 41Ε, 42Β, 42Γ και 42Δ κατά των μελών του διοικητικού οργάνου και των διευθυντικών στελεχών ή διατάσσει την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι ή τα μέλη του εν λόγω ΑΠΙ.

(β) Παρόμοια μέτρα όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (α) εφαρμόζονται κατά των φυσικών ή νομικών προσώπων που παραβαίνουν την υποχρέωση να παρέχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 και σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (8) έως (10) του άρθρου 17 και των άρθρων 41Α, 41Γ,  41Δ, 41Ε, 42Β, 42Γ και 42Δ.

(γ) Σε περίπτωση που αποκτηθεί ειδική συμμετοχή παρά την αντίθεση της Κεντρικής Τράπεζας και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται  επιπλέον να διατάξει την αναστολή της άσκησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, είτε την ακυρότητά τους ή την ακύρωση των σχετικών ψήφων.

(3)(α) Προκειμένου να προσδιορισθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής όπως αναφέρονται στα άρθρα 17, 17Γ και στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, καθώς και οι όροι για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του εν λόγω Νόμου.

(β) Προκειμένου να προσδιορισθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής κατά τα άρθρα 17, 17Γ και τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, η Κεντρική Τράπεζα δε λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή τις μετοχές με δικαίωμα ψήφου τις οποίες κατέχουν ιδρύματα ως αποτέλεσμα αναδοχής ή  τοποθέτησης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων όπως διορθώθηκαν,  υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δικαιώματα, αφενός, δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διοίκηση του εκδότη, και αφετέρου, εφόσον μεταβιβάζονται εντός ενός έτους από την απόκτηση.

(4) Το ΑΠΙ οφείλει να γνωρίζει για κάθε νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, τους πραγματικούς δικαιούχους του και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή εφόσον έχει επέλθει μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ είναι εταιρεία η οποία έχει τουλάχιστον είκοσι (20) μετόχους, το ΑΠΙ φείλει να γνωρίζει μόνο τους μετόχους του νομικού προσώπου που κατέχουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού του κεφαλαίου και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή εφόσον έχει επέλθει μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ είναι εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το ΑΠΙ οφείλει να γνωρίζει μόνο τους μετόχους του νομικού προσώπου που κατέχουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού του κεφαλαίου και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα μία φορά το χρόνο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν κατέστη εφικτό μετά από εύλογες προσπάθειες το ΑΠΙ να γνωρίζει τους πραγματικούς δικαιούχους και τους μετόχους ως ανωτέρω, θα ενημερώνει προς τούτο την Κεντρική Τράπεζα η οποία θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαλλάσσει το ΑΠΙ από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.