Κοινοποίηση στην περίπτωση διάθεσης συμμετοχής

17Γ.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να διαθέσει, άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Κεντρική Τράπεζα γραπτώς εκ των προτέρων προσδιορίζοντας το ύψος της  συμμετοχής που προτίθεται να διαθέσει.

(2) Το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιεί, επίσης, στην Κεντρική Τράπεζα, την απόφαση του να μειώσει την ειδική συμμετοχή του σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, κατά τρόπο ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί κάτω από το είκοσι τοις εκατό (20%), το τριάντα τοις εκατό (30%) ή το πενήντα τοις εκατό (50%), ή τόσο ώστε το ΑΠΙ να παύσει να είναι θυγατρική του.